۱۳۸۶ اسفند ۲۷, دوشنبه

تاریخ انکشاف حقوق

تاریخ انکشاف حقوق حق: از نگاه لغوی درست ، ثابت ،راستی، کسب ملکيت، گفتار درست ، کردار درست و از نظر اسلام نام خداوند (ج). در مجموع ميتوان در يک جمله خلاصه کرد که حق يعنی ضد باطل. حق در اصطلاح عبارت از صلاحیت مادی و معنوی که از طرف قانون حمایت می شود و شامل " حقوق آفاقی وحقوق عندی است" تعریف حقوق آفاقی : حقوق عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای تنظیم روابط بین انسان ها و استقرار نظم در جامعه مورد عمل قرار داده شده و از طرف قانون حمایت میشود. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; قانون به حیث منبع حق 3. حق آن چیزی است که قانون را ایجاد مینماید. بطور عموم حقوق را به دو بخش تقسیم مینمایم که عبارت از حقوق طبیعی و حقوق کسبی. حقوق کسبی : آنست که برای مردم از طرف قانون داده می شود. حقوق طبیعی: عبارت از حقوقی است که بدون تثبیت و بیان قانون برای اشخاص ثابت باشد. مانندی حق حیات ، آزادی ، غذا که آنرا حقوق بشر نیز می گویند. البته موضوع حقوق طبیعی برای اولین بار در قرن 18 مطرح گردید. منشاء حق چیست؟ منشاء حق عبارت از ضرورت های اجتماعی عناصر حق چیست؟ عناصر حق را دو چیز تشکیل می دهد: 1. عقیده صاحب حق 2. قوه مشروع (قانون) موضوع حق چیست؟ جواب: انسان خاطره : دین نسبت به حقوق ساحه ای وسیع را در بر دارد. این بدان معنی است که حقوق تنها با معاملات بین اشخاص سرو کار دارد. در حالیکه دین اخلاق ( ظاهر سازی انسان) ، معاملات ( جامعه سازی ) و عقیده ( درون سازی ) بشر را مورد بحث قرار می دهد. هدف از نظام حقوقی چیست؟ هدف از نظام حقوقی عبارت از مجموعه قواعد لازم الاجرا در یک مملکت بنام نظام حقوقی آن مملکت را گویند. علم حقوق: آگاهی و دانایی به مجموعه قوانین و مقررات لازم الاجرا را علم حقوق می گویند. عناصر قانون چیست؟ عناصر قانون را سه چیز تشکیل می دهد: 1. کلیت 2. تکلیف 3. الزامیت پایه های اساسی علم حقوق بالای چی استوار است؟ پایه های اساسی علم حقوق بالای عناصر ذیل استوار است: 1. حق 2. تکلیف 3. ضرر 4. جبران منابع ایجاد قوانین عمدتاً کدام است؟ منابع ایجاد قوانین عمدتاً پنج چیز است: 1. عرف و عادات 2. ذهنیت عامه 3. اعتقادات مردم 4. ضرورت اجتماعی 5. احتیاجات اقتصادی منابع حق کدام است؟ 1. اعمال حقوقی 2. حوادث حقوقی برای شناخت بهتر یک ملک کدام چیز ها ضروری میباشد؟ برای شناخت بهتر یک ملک لازم است تا قوانین آن کشور مورد مطالعه قرار داده شود. فرق بين قانون و حق: قانون منبع حق است و يا با تفصيل بيشتر حقی که به اساس قانون بوجود ميايد حق عندی است. فرق بين معا نی و الفاظ: معنی مقدمه است برای تبادل فهم يک ديگر که در چوکات لفظ بوجود آمده است .الفاظ قرار دادی است که بر يک معنی دلالت ميکند. حق چيزی است که قانون را ايجاد ميکند و به معنی علم، دانش، و آگاهی تعبير گرديده و در صورتی که به معانی فوق تعبير شود، از تعريف قبلی خود فاصله ميگيرد. قانون يکی از وسايل برآورده شدن اهدافی ميشود، که روابط را تأمين و نظم را استقرار بخشد، که در اينجا قانون جزء حق ميشود يعنی مصدر قانون حق ميشود. چی وقت حقوق طبيی در جهان ريشه گرفت؟ در قرن 18 برای اولين بار اين مسأله درک و بيان شد "حقوق بشرنمونه از اين سعی و تلاش ها است . منشأ حق چيست؟ منشأ حق ضرورت های اجتماعی است "حق و وجيبه دو بعدی است که جامع را در امن نگهميدارد". عناصر حق چيست؟ 1- عقيده صاحب حق-2- قوه مشروع "قانون". موضوع حق چيست؟ موضوع حق انسان است زيرا انسان است که جامعه را رهبری ميکند و يا ميتوان گفت که روش انسانی در جامعه موضوع حق است . موضوع اساسی دين چيست؟ عقيده ، معامله و اخلاق است. فرق بين فقه و قانون چيست؟ 1- از نگاه منبع: منبع فقه الهی است ولی منبع قانون مردمی است. 2- از نطر ساحه: ساحه فقه وسيعتر از ساحه قانون است . از نظر فقه اصطلاحات "اخلاق , معامله و عقيده بالترتيب ظاهر سازی , جامعه سازی و داخل سازی ميباشد. هدف از نظام حقوقی چيست؟ رفاه ، ترقی، خشنودی و بهبودی جامعه. هدف موسسات سياسی و نظام حقوق هم همين است که نظم استقرار يابد و جامعه روشن باشد يعنی مجموع قواعد حقوق و دستگاه های سياسی برای اينست که جان و مال مردم در امان باشد . نظام حقوقی يعنی چی؟ مجموع قواعد و مقررات لازم الجراء در يک مملکت است"مجموع تشکيلات در يک کشور".

هیچ نظری موجود نیست: